top of page

Politika privatnosti

Prilazimo zaštiti podataka o ličnosti koje prikupljamo od vas odgovorno i ozbiljno. Kao rukovaoci podataka, sastavili smo ovu Politiku privatnosti kako bismo osigurali da obrada vaših podataka bude transparentna i razumljiva. Ova Politika privatnosti objašnjava kako prikupljamo, delimo i koristimo vaše lične podatke, kao i kako možete ostvariti svoja prava na privatnost. Vaše lične podatke prikupljamo i obrađujemo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 87/2018; "Zakon"), kao i u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Ova Politika privatnosti se primenjuje na:

 •  lica koja pristupaju veb-sajtu www.bcard.rs ("Sajt")

 •  lica koja unose svoje lične podatke na digitalnoj poslovnoj kartici

 •  lica koja nas kontaktiraju putem mejla


Molimo vas da pročitate ovu Politiku privatnosti jer predstavlja celokupan sporazum koji se odnosi na vas. Za bilo koje pitanje u vezi sa ovom Politikom privatnosti i/ili podacima koje smo prikupili od vas, molimo vas da nas kontaktirate na info@bcard.rs.

Podaci o ličnosti koje prikupljamo

Zavisno o tome kako koristite naš Sajt, informacije koje prikupljamo o vama mogu uključivati:

a) Dobrovoljno deljeni podaci o ličnosti:

 • Vaše ime i prezime;

 • Vaši kontakt podaci, kao što su vaša email adresa, broj telefona, kućna ili poslovna adresa, vaše zvanje ili ime poslodavca itd.

 • Informacije koje navedete prilikom kontaktiranja Bcard-a i sadržaj tih poruka.

Na našem veb-sajtu omogućavamo vam da se putem linkova povežete sa drugim veb-sajtovima (Facebook, Instagram itd.), baš kao što se ti sajtovi mogu povezati sa našim. Važno je znati da drugi veb-sajtovi funkcionišu u skladu sa svojom Politikom privatnosti i da nemamo kontrolu nad njima, nemamo pristup njihovim podacima, niti možemo garantovati ili biti odgovorni za bilo koji sadržaj, reklamu, proizvode ili druge materijale dostupne na tim veb-sajtovima.

Proces obrade

Obrada vaših podataka uključuje svrhu obrade i pravni osnov obrade. Obrada vaših ličnih podataka vrši se u elektronskom formatu i može obuhvatiti sledeće radnje obrade: prikupljanje, kategorizaciju, korišćenje, analiziranje, otkrivanje, deljenje, čuvanje i brisanje. Vaše podatke obrađujemo kako bismo:

 •  izgradili, održavali i unapređivali naš Sajt;

 •  poboljšali vaše korisničko iskustvo dok pregledate sadržaj na našem Sajtu;

 •  registrovali vaše podatke na vašoj digitalnoj poslovnoj kartici;

 •  redovno vas obaveštavali putem mejla.

U skladu sa Zakonom, pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je vaš pristanak. Pristanak dajete unošenjem vaših podataka koje želite da se prikažu na veb-sajtu vaše digitalne poslovne kartice i možete ga opozvati u svakom trenutku. Opoziv ne utiče na zakonitost obrade vaših ličnih podataka koja je vršena pre tog opoziva. U slučaju opoziva, dalja obrada vaših ličnih podataka će prestati u najkraćem mogućem roku.

Upotreba vaših podataka o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti ćemo koristiti samo uz vašu izričitu saglasnost ili ako postoji drugi pravni osnov utemeljen u Zakonu. Vaši podaci o ličnosti neće se koristiti u druge svrhe osim onih zbog kojih su prikupljeni i o kojima ste obavešteni.

Čuvanje vaših podataka o ličnosti

Posvećujemo veliku pažnju zaštiti i poštovanju vaših podataka o ličnosti. Koristimo odgovarajuće administrativne, tehničke, organizacione i druge mere kako bismo obezbedili odgovarajući nivo zaštite podataka koje prikupljamo i obrađujemo. Ne zadržavamo vaše podatke o ličnosti duže nego što je neophodno da bismo ostvarili svrhu za koju su prikupljeni, niti duže nego što traje period za koji imamo vašu saglasnost.

Deljenje vaših podataka o ličnosti

Vaše lične podatke nećemo staviti na raspolaganje trećim licima bez vaše izričite saglasnosti, niti ih razmenjivati sa entitetima van sistema pripreme, uređivanja i tehničkog održavanja Sajta. Vaši lični podaci su zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena i pristupa. Kada podelite određene informacije o sebi s nama, postoji grupa ljudi kojima su te informacije dostupne. Kada nas kontaktirate putem mejla, samo lica koja su odgovorna za komunikaciju s vama imaju pristup sadržaju tog mejla. Sadržaj vašeg mejla ne delimo, ne prodajemo niti poklanjamo licima koja nisu odgovorna za komunikaciju s vama. Izuzeci su lica koja nisu deo našeg tima ali mogu imati pristup vašim podacima zbog toga što su:

• Predstavnici državnih organa. Vaše podatke ćemo podeliti sa predstavnicima državnih organa, ukoliko za to postoji pravni osnov i zvaničan zahtev. U slučaju da nam takav zahtev stigne, vlasnika podataka ćemo u najkraćem roku obavestiti o tome osim ukoliko je zakonom predviđeno da to ne smemo da učinimo.

Takođe, vaše podatke možemo koristiti kako bismo pokrenuli i vodili odgovarajuće pravne postupke u slučaju da vaša aktivnost na našem veb-sajtu i/ili u vezi sa njim predstavlja kršenje ove politike privatnosti i/ili drugih postojećih zakona ili drugih pravnih propisa Republike Srbije, sve u cilju zaštite naših prava.

Vaša prava u skladu sa Zakonom

Kao lice čije podatke prikupljamo, imate sledeća prava:

 •  pravo da budete informisani o prikupljanju i obradi vaših ličnih podataka,

 •  pravo pristupa podacima koje smo prikupili o vama,

 •  pravo na ispravku ili dopunu ličnih podataka, u slučaju nepotpunosti ili netačnosti,

 •  pravo na zaborav, tj. pravo da zatražite da lični podaci koje imamo o vama budu obrisani,

 •  pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka, kada je pristanak osnov za obradu,

 •  pravo suprotstavljanja obradi ličnih podataka,

 •  pravo da uložite prigovor u vezi sa obradom vaših podataka u određenu svrhu,

 •  pravo da podnesete žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ukoliko u roku od 30 dana od dana vašeg zahteva za ostvarivanje prava ne dobijete odgovor, ili ne budete zadovoljni odgovorom.

Kako biste ostvarili ova prava, molimo vas da nas kontaktirate na info@bcard.rs.

Izmene naše Politike privatnosti

Zadržavamo pravo da ažuriramo i/ili izmenimo ovu Politiku privatnosti s vremena na vreme, u cilju praćenja izmena u zakonodavstvu i tehničkih inovacija. Sve izmene stupiće na snagu momentom objavljivanja na Sajtu. Tražićemo vašu saglasnost za sve materijalne izmene ove Politike privatnosti ako i gde to Zakon ili drugi propis zahteva. Predlažemo vam da periodično proveravate našu Politiku privatnosti. Ukoliko niste saglasni sa našom Politikom privatnosti, molimo vas da odmah prestanete da koristite Sajt.

Stupa na snagu 18.03.2022.

bottom of page